ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ จำกัด 

  

ประวัติความเป็นมาของบริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ลีดเดอร์ชิพ จำกัด

   บริษัท พีแอน์พีโปรดักส์ลีดเดอร์ชิพ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2540
เป็นการรวมตัวกัน ของคณะบุคคลที่มีทัศนคติ  และ  ความตั้งใจที่จะก่อตั้งบริษัทฯขึ้นมา
เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านการขาย และการ ให้บริการ  ที่มีมาตรฐาน  การให้บริการที่ดีเยี่ยม 
มีประสิทธิภาพ  และ ประสิทธิผล ให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด บนพื้นฐานความจริงใจ
จริงจัง ซื่อสัตย์ พัฒนา และ ทุ่มเท 
  
  
 คณะบุคคลที่ก่อตั้งบริษัทฯ มาจากทีมงานขาย ทีมงานการตลาด และ ทีมงานวิศวกร
ที่มีประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และ ระบบสารสนเทศ
มากกว่า 27 ปี

   บุคลากรของเราจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และนำเทคโนโลยีเหล่านั้น มาพัฒนาใช้กับบริษัทฯหรือ ลูกค้า หรือ
องค์กรที่บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษา หรือจัดจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการอยู่ เพื่อนำมาซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯเล็งเห็นว่าการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ถือเป็นการลงทุน  และ การลงทุนนั้น ต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับมาเช่นกัน
          
   
  วิสัยทัศน์            
 
  . สร้างความเป็นผู้นำด้านการให้บริการหลังการขาย การตลาด  สินค้าคอมพิวเตอร์
       ระบบเครือข่าย  และ ระบบสารสนเทศ

  พันธกิจ
     
  
ศูนย์บริการซ่อมที่มีมาตรฐาน จำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์  ให้บริการหลังการขาย
         อย่างมีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานความจริงใจ จริงจัง ซื่อสัตย์ พัฒนา และ ทุ่มเท
   . การบริหารจัดการที่ดีเลิศ อันเกิดจากความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของบุคลากร
         มืออาชีพ และ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมต่อ กระบวนการที่มีคุณภาพ
         รวมทั้งระบบความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สำคัญ  คือ HP, Lexmark
         Acer,Sony,Brother,Epson,Value,Dcom,Synnex, Ingram และพันธมิตรอื่น ๆ

 ขอบเขตการจัดจำหน่ายสินค้า

  1. การจัดจำหน่ายสินค้า 
     
. Specification ของสินค้ามีความถูกต้อง ชัดเจน อันเกิดจากความเซี่ยวชาญของบุคลากรมืออาชิพ 
     . ตรวจสอบควบคุม คุณภาพ สินค้าทุกขั้นตอน ก่อนรับสินค้าเข้า Stockและ ก่อนการส่งมอบสินค้า 
     . ความแม่นยำของสินค้าคงคลังด้วยระบบควบคุมคุณภาพแบบ FIFO
     . ราคาสินค้าที่จัดจำหน่าย  รวมค่าบริการขนส่งภายในประเทศ

  2. การจัดส่งสินค้า  
  
   . บริการส่งมอบสินค้าแบบ door-to-door โดยทีมงานบริการและวิศวกรมืออาชิพ ทีมีประสบการณ์  
     . บริการจดส่ง โดยรถบรรทุกภายในประเทศ
     . บริการติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
     . บริการแบบ Onsite Service สำหรับการส่งสินค้า เปลี่ยนสินค้า รับสินค้าคืน และ การซ่อมสินค้า
          

  สิ่งที่ถือเป็นคุณค่าของบริษัท 
   
 
  1. ความซื่อสัตย์ 

      . ความโปร่งใส ความจริงใจ  และความยุติธรรมในการตกลงดำเนินธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้า


   2. การทำตามคำมั่นสัญญา

      .  ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลานัดหมาย  จำนวนถูกต้อง  และสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน
      .  มุ่งมัน แสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาการการให้บริการ  การจำหน่ายสินค้าที่ดีขึ้นตลอดเวลา 
      .  มีความกระตือรือร้น ทุ่มเท และ มีความตั้งใจเต็มที่ ในความพยายามบรรลุวัตถุประสงค์ร่วม
            ของบริษัทฯ
      . พัฒนาพนักงานและให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความสามารถ และ ทำตามคำมั่นสัญญาในการบรรลุ
            เป้าหมายร่วมของบริษัทฯ

   3. ความสามารถในการเป็นนักประกอบการ
  
      . สะสมประสบการณ์ สืบทอดความสามารถในการเป็นนักประกอบการที่ดี และ แสวงหาโอกาส
           ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา

   4. สังคม

       . ในขณะที่บริษัทฯ ผลักดันธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโต บริษัทฯ ยังคงสำนึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ
          สังคมบ้านเมือง และ ทางเศรษฐกิจ

 การบริหารจัดการ
    
    
บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ลีดเดอร์ชิพ  จำกัด  บริหารงานโดยทีมนักบริหาร  และ พนักงานที่มี
ความผูกพันธ์ต่อผลประกอบการของบริษัท ภายใต้โครงสร้างและประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบเครื่อข่าย และ ระบบสารสนเทศ มากกว่า 27 ปี 
  บริษัทฯ มีเป้าหมายการเป็นผู้นำการจัดจำหน่าย
และ การให้บริการหลังการขายสินค้าไอที อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความทุ่มเท มีการพัฒนา
มีความชื่อสัตย์  และ สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า คู่ค้า อันเป็นหัวใจสำคัญ ต่อความสำเร็จบริษัทฯ
ซึ่งมีความตระหนักเช่นกันถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ สังคม
โดยรวม  
       
    27 ปี แห่งความเชื่อมั่น
จะไม่เกิดขึ้นได้ ถ้าปราศจากความไว้วางใจจาก ลูกค้า และ คู่ค้า
ในนามของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ จำกัด 
เราขอสัญญาว่า  เราจะรักษามาตรฐาน  การให้บริการของเรา   ยึดมั่นในวิสัยทัศน์  พันธกิจ
ในการจัดจำหน่ายสินค้า  บริการ  ยึดมั่น ในสิ่งที่เป็นคุณค่าของบริษัทฯ  เป็นผู้ประกอบการที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม บ้านเมือง  เศรษฐกิจ  และ สำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ชาติ
ศาสนา และ พระมหากษัตริย์